รายชื่อผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด
ลำดับ ชื่อหน่วย ชื่อ-นามสกุล
1 สำนักงานเลขานุการกรม นางศิริรัตน์ เพ็งสอน
    นางสาวสุภัค ศรีชัยภูมิ
2 กองบริหารการคลัง นางสาวนันตาญารัก ลอยโต
    นายเล็ก คำมา
3 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นางสาวจิรภา  ศรีสองเมือง
4 กองบริหารทรัพยากรบุคคล นางเบญจวรรณ ปรีชาพืช
    นางสาวสุธามาศ ปุสสะรังษี
5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางพัชรี สานนท์
6 กลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวบงกช เจียมจิตพลชัย
7 พัฒนาระบบบริหาร นางสาวณัฎฐภรณ์ เสือพิทักษ์
8 สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก นางสาวสิริกร  แสนขำ
9 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
นายเอกชัย  ธรรมปรีชา
10 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นางสาวสุภาวดี ประสิทธิ์
    นางสุดารัตน์ พินเดช
11 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวชุรีพร  โพธิ์เจริญ
12 กองระบาดวิทยา นางสาวสุดารัตน์ เวชพันธ์
13 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง นางมณจีรา จันทร
    นางสุนีย์ ครอบบัวบาน
14 กองโรคติดต่อทั่วไป นางสาวดวงพร กลิ่นศรีสุข
    นางสาวชนาธิป สันติวณิชย์
15 กองโรคไม่ติดต่อ นางสาวกมลทิพย์ ช่วยเยียวยา
    นางสาวศศภัสร์ โกมล
16 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นางพัชรณัฎฐ์ เกิดสวัสดิ์
    นางสาวธัญญาภรณ์ วังคะฮาด
    นายดิเรก จันทร์เหลือง
    นายพิพัฒน์ ไสวดี
17 กองวัณโรค นางสาวขวัญใจ เกษพิชัยณรงค์
    นางสาวจินตนา  จุ้ยแก้ว
18 สถาบันบำราศนราดูร นางสาววรรณา ส่งสังฆชัยกุล
    นางสาวสมพร แก้วเสริม
19 สถาบันราชประชาสมาสัย นางจีรนันท์ ปั้นสุขสวัสดิ์
    นางปิยาภรณ์ สำราญศาสตร์
    นางศิรประภา  โพธิ์เงิน
    นางสาวสมฤทัย สว่างประทีป
    นางสุภาวดี ปานผึ้ง
20 สถาบันโรคทรวงอก นางปัทมพร ฉิมพลี
    นางสาวเตชญา ตรีพืชน์
    นางสาวภัทรภร ฉอ้อนโฉม
    นางสาวสุปราณี วิลัยลักษณ์
    นางแสงระวี ชัยเทศผ่อง
21 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นางวรกร หุ่นไทย
    นางสายรุ้ง  ศิริวรินทร์
22 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ นางนวพร อุ่นเตจ๊ะ
23 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก นางสาวอมรา พรามพิทักษ์
24 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี นางรัชนี โตโสภณ
    นางรัตนา กลางกุลนารถ
    นายพิเชษฐ บุญปลูก
    นายสมัคร เฉลยคุณ
25 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี นางประไพศรี โตมาชา
26 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี นางจามีกร จิตสายชล
    นางนิศารัตน์ จารุจินดา
27 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น นางสาวกชพร ภูมิคอนสาร
28 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี นางหนูเลียน บุญละพงศ์
29 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา นางวิภาวรรณ  ประเสริฐจุมพล
30 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช นางอำไพวรรณ พานชาตรี
31 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา นางสุจิตรา หวานคง
    นางอารีย์ มากชูชิต
32 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ นางสาวทัศนีย์ ชุ่มหล้า
    นางรภัสสา  วิระวงค์
33 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 แม่สอด นางกนกเลขา สีแก้ว
    นายธนพล ราชอุปนันท์
    ม.ล.ทิพวรรณ ศรีธวัช
34 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.1 กำแพงเพชร นางกิตติมา มหานิยม
35 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี นางพณณกร หลิมตระกูล
    นางสาวกชพร ลุ่มร้อย
36 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี นางตันหยง ตาละคำ
37 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.1 ศรีราชา นางสาวชันษา เจริญศรี
38 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.2 สระแก้ว นางสาวอนัญญา ม่วงพรหม
39 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.3 ระยอง นางกองเพ็ชร์ ดอกไม้เพ็ง
40 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.4 ตราด นายวัชระ ยิสารคุณ
41 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.5 จันทบุรี นายทองปิว  วงศ์ภูมี
42 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี นายกิตติพงษ์ ราชสุวอ
43 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 เลย นางสาวกันนิกา แสงทอง
    นางสาวโอภาส อุ่นขาว
44 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร นางสาวสุพัตรา พรหมดวง
45 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์ นางนันทพัทธ์  เดชะคำภู
46 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง นางเติมสิน ศรีทอง
47 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 พังงา นางปภาพรรณ  กิ่งจันทร์
48 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง นายสนอง กิตติคุณ
49 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.1 ยะลา นางอุษณี หวานวงศ์
50 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.4 นราธิวาส นายณรงค์ โต๊ะปิ
51 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น นายสราวุฒิ คณะไชย
52 ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา นางสุวพัชร หริพัทโธ
53 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ นายสุรเดช  คำเอี่ยม
    นางสาวศรัญญา สะราคำ
54 ข้าราชการบำนาญ-บำเหน็จ นางหนูพิณ  เอกบัว
    นางศิริพร  หลากสุขถม

 

โดย admin วันที่ 18 มี.ค 2567