เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด


นางสาวโสธารา  นุ่มประไพ
ผู้จัดการ

นางสาวเจนจิรา  ดวงบุญ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

 


นางภาณิชา  จำลองเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางศมสุข  เจริญนนทวัฒน์
เจ้าหน้าที่การเงินและเงินฝาก


นางอัญชลี  เปิดชั้น
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ


นางสุมลฑา  บัวจันทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ


นายวรรณกร  ต่ายทรัพย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผลและเรียกเก็บ


นางสาวปณิดา  นันทยานา
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์


นางกฤษณา  ทองแพ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรการ


นางสาวณภัทร  โชคธนินกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายบุญญฤทธิ์  สามารถ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
โดย admin วันที่ 09 ก.พ. 2567