คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ปี 2567

นายแพทย์มานิต  ธีระตันติกานนท์
ประธานกรรมการ


นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี
รองประธานกรรมการคนที่ 1


นายแพทย์สุทัศน์  โชตนะพันธ์
รองประธานกรรมการคนที่ 2


นายศิริชัย  เลี้ยงอักษร
รองประธานกรรมการคนที่ 3


นายเรวัตร  วัฒนพานิช
รองประธานกรรมการคนที่ 4

 


นายแพทย์กฤษฎา  หาญบรรเจิด
กรรมการ


นายแพทย์เอนก  มุ่งอ้อมกลาง
กรรมการ


นางรัชนี  หงษ์พงษ์
กรรมการ


นางอุษา  แย้มศรี
กรรมการ


นางนัยนา  อ่อนโพธิ์แก้ว
กรรมการ


นางราตรี  เชื้อฉลาด
กรรมการ


นางพรรณี  ลิ้มสวัสดิ์
กรรมการ


ทพญ.สุกัญญา  เพ็ชรสันทัด
กรรมการ


นางสาวสิตานัน  ตันเกษม
กรรมการ/เหรัญญิก

 
นายรังสรรค์  ถามูลแสน
กรรมการ/เลขานุการ

 
โดย admin วันที่ 02 พ.ค 2567