สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด ได้รับการจดทะเบียน เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2524 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรคติดต่อ จำกัด”ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ และได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ.64/2524 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

          ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด ได้ดำเนินงานเป็นเวลา 43 ปีอยู่ในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 6,711 คน

โดย admin วันที่ 09 ก.พ. 2567