ประวัติความเป็นมา

          สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด ได้รับการจดทะเบียน เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2524 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรคติดต่อ จำกั...

  • หน้าที่  1  ข้อมูลทั้งหมด 1