...

เงินกู้เพื่อชำระค่าคงสภาพรายปี 2567 ของ สสธท. กสธท. สส.ชสอ. และสส.สท.

โครงการเงินกู้เพื่อชำระค่าคงสภาพรายปี 2567ของ สสธท.  กสธท.  สส.ชสอ....

รายละเอียด

...

การกู้และการรีไฟแนนซ์

 

รายละเอียด

...

เงินกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์

  ประกาศ   แบบฟอร์ม

รายละเอียด

...

ชะลอการพิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษ (อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน)

รายละเอียด

...

เปิดรับเงินฝากจากสมาชิก และสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

รายละเอียด

...

ขยายเวลาเปิดรับเงินฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

รายละเอียด

...

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2564

  ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2564

รายละเอียด

...

ยกเลิกการรับเงินฝากประจำ 6 เดือน และเงินฝากประจำ 36 เดือน

  ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2564

รายละเอียด

...

ประกาศเรื่อง การถอนเงินฝากที่เป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ กรณีกู้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด พ.ศ.2561

  ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2564

รายละเอียด

...

ประกาศเรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

  ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2564

รายละเอียด

...

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน และการมีสิทธิกู้ใหม่ของเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

  ประกาศฯ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน และการม...

รายละเอียด

...

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2564

  ประกาศฯ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน และการม...

รายละเอียด

...

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน และการมีสิทธิกู้ใหม่ พ.ศ. 2564

  ประกาศฯ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน อัตราดอกเบ...

รายละเอียด

...

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน และการมีสิทธิกู้ใหม่ พ.ศ. 2564

  ประกาศฯ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน แล...

รายละเอียด

...

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน และการมีสิทธิกู้ใหม่ พ.ศ. 2564

  ประกาศฯ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน ...

รายละเอียด

...

เรื่อง ผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2564

  ประกาศฯ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน ...

รายละเอียด

...

สมาชิกใหม่ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียด

...

ตลาดนัดสหกรณ์ออนไลน์

รายละเอียด

...

สมาชิกใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2566

รายละเอียด

...

สมาชิกใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

รายละเอียด

...

สมาชิกใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายละเอียด

...

สมาชิกใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

รายละเอียด


ภาพกิจกรรม


...

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

รายละเอียด

...

สรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37

รายละเอียด

...

สัมมนาผู้ประสานงาน ประจำปี 2565

รายละเอียด

ประธานกรรมการ


แพทย์หญิงศิริวรรณ สิริกวิน

คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท

อัตรา

ฉุกเฉิน

6.55%

พิเศษ

6.55%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท

อัตรา

ออมทรัพย์

1.50%

ออมทรัพย์พิเศษ

2.50%

ประจำสะสมทรัพย์

3.40%

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์

ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 130-135411-2

ธนาคารกรุงเทพ สาขาแคราย

ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 188-0-29393-9

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 693,051
สถิติการเข้าระบบ 304,447